inne

Kategoria aktualności 1

2021


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ocena jakości wody nr 112/2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 13.07.2021.

Ocena jakości wody nr 111/2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 13.07.2021.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.


 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.10.2021.AJ


 Ocena jakości wody nr 86/2021 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 15.06.2021r.


Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na najm lokali w budynku dworca autobusowego z dnia 30.06.2021r.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 25.06.2021r.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu o pow. 30,82 m2 na dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu o pow. 29,55 m2 na dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem


Ocena jakości próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie - woda z sieci, kran w Szkole Podstawowej nr 1 pobrana do badania 11.05.2021.


Ocena jakości próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie - woda podawana do sieci SUW pobrana do badania 11.05.2021.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 31.05.2021


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 maja 2021r.


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 maja 2021r.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Informacja o wynikach przetargu na najm lokali na dworcu autobusowym z dnia 14.05.2021r.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu o pow. 29,55 m2 na dworcu autobsowym w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu o pow. 30,82 m2 na dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasto Wysokie Mazowieckie, próbka pobrana 16.03.2021r.


Ogłoszenie: zapytanie cenowe dotyczące zakupu sadzonek dębu czerwonego.

Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagosodarowania nieruchomości przyległej.


Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na dworcu autobusowym z dnia 07.04.2021r.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polaskie z 24.03.2021r.


Informacja o wynikach przetargów ustnycch nieograniczonych na najm lokali użytkowych z dnia 26 marca 2021r.


 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr 2422/41 położonej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci gruntowej z przeznaczeniem produkcyjno - usługowym połozonej przy ul. alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem.


 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu użytkowego ( pow. 29,55 m2) na dworcu PKS w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu użytkowego ( pow. 14,42m2) na dworcu PKS w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu użytkowego ( pow. 30,82m2) na dworcu PKS w Wysokiem Mazowieckiem.


Informacja o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych dnia 25 lutego 2021r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę rolną na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych tj. mostu żelbetowego, rowów przydrożnych, rowów krytych, przepustów.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej.


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasto Wysokie Mazowiekcie pobrana do badania 17.02.2021r.


Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa ul. Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Ogłoszenie o poszukiwanym gosp. rolnym w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranymi właścicielom lub opiekunom.


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2021

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych.
  2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021r.


Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Wysokie Mazowieckie za rok 2020.


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do dnia 16.02.2021


Ogłoszenie o drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej położonej przy alei Niepodległości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


2020


Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2020r. dot. sprzedaży nieruchomości ozn. nr ewid. 384/5 stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ul. Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem" oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Wysokie Mazowieckie z dnia 24.11.2020r.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci rolnych, stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie przeznaczonych do dzierżawy, na okres 3 lat.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Wysokie Mazowieckie z dnia 07.10.2020r.


Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych dnia 14 października 2020r.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. gr 384/5 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, połozonej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy Ludowej 54 w Wysokiem Mazowieckiem.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenie w wodę - Wysokie Mazowieckie z dnia 15.09.2020r.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkowym udziałem w gruncie w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę-Wysokie Mazoweickie z dnia 25.08.2020r.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę-Wysokie Mazoweickie z dnia 16.06.2020r.


Ogloszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najm lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy Ludowej 54 w Wysokiem Mazowieckiem.


Wykaz nieruchomości administrowanych przez ZGM przeznaczonych do wynajmu


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 14 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Warszawskiej.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2021 rok.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Ludowej 54 w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej, usługowej lub handlowej z zastrzeżeniem, że działalność handlowa nie może być całodobowa.

Informacja dodatkowa odnośnie ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Ludowej 54 w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Ogłoszenie o wykazie części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 6/2020 z dnia 21.07.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej"


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowiecjkiego dotyczące wydanej decyzji nr 239/2020 z dnia 15.07.2020r.  zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mroźni na masło, magazynu produktu gotowego i magazynu opakowań wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi w projekcie budowlanym.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej położonej przy Alei Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej" oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie, pobrabna do badania w dniu  12.05.2020r.


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie, pobrabna do badania w dniu  17.03.2020r.


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko oraz dyskusji publicznej.


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 28.01.2020r.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020r.


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2020

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych.
  2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich

 

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta Wysokie Mazowieckie za 2019 rok.


Ocena okresowa jakości wody dla wodociągu Wysokie Mazowieckie za rok 2019.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej o nr geod. 762/6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na cele działalności sakralnej.


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 18 nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej.


2019


Ocena jakości wody nr 109/2019 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wode Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. gr 384/5 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne położonej przy ul. Warszawkiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 690/20 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagosodarowania działki przyległej.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczsowego dzierżawcy.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z udziałem ułamkowym w gruncie w nieruchomości wspolnej.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 641/4 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospdarowania działek przyległych.


Ogłoszenie o wykazie 18 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem.


Ocena jakości wody nr 94/2019 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ocena jakości wody nr 67/2019 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę- Wysokie Mazowieckie


INFORMACJA o dotacji z "Narodowego Program Rozwój Czytelnictwa" w 2019 roku


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem ułamkowym w gruncie w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy.


Ogłoszenie o wykazie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem ułamkowym w gruncie w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.


Ocena jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wodę- Wysokie Mazowieckie


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji nr 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - droga krajowa 66 przejście przez Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 25 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Warszawskiej.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkowym udziałem w gruncie na rzecz najemcy.


Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 192/2019 z dnia 11.06.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na budowę pięciu budynków handlowo - usługowych i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją deszczową, wewnętrzną instalacją deszczową, drogami wewnętrznymi i stanowiskami postojowymi oraz przebudowę istniejącego budynku handlowo - usługowego i istniejącego parkingu, w zabudowie produkcyjno - usługowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnym 456/29, 457/1, 457/3, 456/28 położonych w obrębie m. Wysokie Mazowieckie przy ul. Białostockiej.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowana w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.


Ogłoszenie o wykazie trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkowym udziałem w gruncie na rzecz najemców.


Ogłoszenie o wykazie 25 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  położonych w Wysokiem Mazowieckiem stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie.


Analiza stanu gospodarki odpadami


Koncepcja remontu dworca autobusowego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z terenem przyległym.


Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkowum udziałem  w gruncie na rzecz najemców.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. gr. 1298/3 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2019r.


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę- Wysokie Mazowieckie z dnia 15.01.2019 roku.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dwóch lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ocena jakości wody dla miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok i dla wodociągu Wysokie Mazowieckie za 2018 rok.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy.


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2019

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych.
  2. Postępowanie rekrutacyjne do kl.IV i VII
  3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich

 

2018


Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji Nr 15/2018 z dnia 27.12.2018r., znak: AB-I.7820.9.2.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony


Ocena jakości wody 26.11.2018


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 28 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej, które odbędą się w dniu 18.01.2019 r.


Informacja o dofinansowaniu "Aktywna tablica"


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.


Uchwała Nr XLIX/201/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2018r., znak: AB-II.7821.17.2018.KG, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rzecz Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 2072B na odc. ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem.  


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Ogłoszenie o wykazie 28 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia z 6 września 2018r. znak: AB-II.7821.7.2018.UŁ, dotyczącego uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastrutkury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do 9+900,00".


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2019 rok.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydana decyzją nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: ,,Budowa ulicy 06KZ Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnej, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN oraz budową przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr. geod. 1298/4 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym można zapoznać się z wydaną decyzją nr 8/2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B na odc. ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 456/29 przeznaczonej do zamiany w drodze bezprzetargowej.


Ocena jakości wody 28.06.2018


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych informujące, iż w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 maja 2018r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii energetycznej sN oraz budowę przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.


Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych przez ZWKiEC sp.zo.o w Wysokiem Mazowieckiem


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z wydaną decyzja nr 5/2018  z dnia 6 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn: "Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie- Bryki- Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 9+900,00"


Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 4/2018 z dnia 17 maja 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego„ wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o uzupełnieniu materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod zmienioną nazwą: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka oraz przebudową i budową przepustów, rowów, skrzyżowań, niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 9+900,00” z zatwierdzeniem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.


Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji decyzji nr 2/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr2074B Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka”.


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 44 niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą sie w dniu 17.05.2018r.

 


Analiza stanu gospodarki odpadami


Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 107826B- ul. Podlaska w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+155,20.


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2018r.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej


Ogłoszenie o wykazie 44 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustenego nieograniczonego położonych w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własość miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją nr 2/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - 2018


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wioel;ka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka"


2017


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - decyzja AB-II.7821.31.2017.KG zezwolenie na budowę drogi 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji rozbudowy odcnika ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem


 Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji oraz kosztu wychowania przedszkolnego


Stwierdzenie nieważności obwieszczenia


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realiazację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowanie odcinka drogi gminnej nr 107826B- ul. Podlaska w Wysokiem Mazowieckiem


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Nabór członków Komitetu Rewitalizacji


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 17.11.2017r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 21 zmian w miejscowym planie zagposarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Decyzja zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie wydania postanowienia pozytywnie opniującego projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki- Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”. 


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi 010 KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej).


Ogłoszenie o wykazie 52 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad budżetem miasta Wysokie Mazowieckie na 2018 rok.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie decyzji na rozbudowę drogi nr 107826B (ul. Podlaska)


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na budowę drogi 010KZ (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej)


Ocena wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Wysokiem Mazowiekciem


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/1 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


 

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 58 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 12.05.2017r.


Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem


Analiza stanu gospodarki odpadami


Ogłoszenie o wykazie 58 nieruchomości grunowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej stanowiących własność miasta Wysokie Mazowieckie


Przetargi na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku Dworca PKS przy ul. Rynek Piłsudskiego 23 w Wysokiem Mazowieckiem:

ogłoszenie o przetargu na lokal 12 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 12,50 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 15 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 21,40 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 60,30 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 79,70 m

ogłoszenie o przetargu na lokal 80 m


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Ocena jakości wody za 2016 r. produkowanej na potrzeby ludności zamieszkującej miasto Wysokie Mazowieckie.


 

 

2016


Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 21 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą się w dniu 09 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1605/3 położonej przy ul. Rynek Piłsudskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - miasto Wysokie Mazowieckie.

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad budżetem miasta Wysokie Mazowieckie na 2017 rok.

Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.

OGŁOSZENIE o PRZETARGU ustnym nieograniczonym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/2  położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem, który odbędzie sie w dniu 29 lipca 2016r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/2 przeznej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Kościelnej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 27 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędą sie w dniu 20 maja 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami i informacja o osiągniętych poziomach recyklingu.

Ogłoszenie o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na Osiedlu przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

Ogłoszenie w sprawie przystapienia do sporzadzania zmian w miejscowym planie zagosodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o wykazie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


2015


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie- dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej


KONSULTACJE - PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 R.


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 33 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 09 października 2015r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o rozpoczęciu prac nadprojektem budżetu miasta na 2016 rok.


Decyzja zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na Osiedlu przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

WYKAZ


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokalu usługowego w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 30.32 m).


Ogłoszenie o przystąpieniu  do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1202/2  położonej przy ul. Jagiellońskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek przyległych


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 19 maja 2015r.


Ogłoszenie o wykazie 50 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie

WYKAZ


Informacja


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Decyzja Starosty Wysokomazowieckiego zatwierdającego projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków


Ocena jakości wody za 2014r. produkowanej na potrzeby ludności miasta Wysokie Mazoweickie


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizacje zadania z zakresu rozwój sportu w mieście Wysokie Mazowieckie w 2015 r.


2014


Decyzja Starosty Wysokomazowieckiego zatwierdzającego projekt rozbudowy i przebudowy budynku stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika kontaktowego wraz z wieżami aeracyjnymi


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2072B.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2065B.


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 80 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 79,70 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 60,30 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 30.32 m).


Ogłoszenie o ustnym przetargu na najem lokali usługowych w budynku dworca PKS ul. Rynek Piłsudkiego 23 ( lokal o pow. 12,5 m).


Wynik badań mikrobiologicznych próbki wody pobranej w dniu 05.11.2014 r. z Miejskiej Pływalni "Wodnik"


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Ocena jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia miasto Wysokie Mazowiekcie, na podstawie dadań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych:

- próbka wody pobrana do badania dnia 01.10.2014r.
- próbka wody pobrana do badania dnia 09.10.2014r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 755/14  położonej przy ul. Popiełuszki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na poprawe zagospodarowania działki przyległej


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2072B Wysokie Mazoweickie - ul. Ludowa na odcinku drogi krajowej nr 66


Ogłoszenie - badanie wody w dniu 27.08.2014 w Miejskiej Pływalni "WODNIK" w Wysokiem Mazoweickiem.


ZARZDZENIE BURMISTRZA MIASTA  w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu " Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 R.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2015 rok.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 1298/1 położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 19 wrzesnia 2014r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej ozn nr geod. 1298/1 przeznej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Kościelnej  stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie


Ogłoszenie o wykazie 52 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej   stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie


OGŁOSZENIE- ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie na podstawie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych w dniu 14.04.2014.


Ogłoszenie o wykazie trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


OGŁOSZENIE-  ocena jakości wody na podstawie pobranych do badania próbek wody z dnia 19.02.2014 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasto Wysokie Mazowieckie.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowiekcie w 2014 roku.OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem które odbędą sie w dniu 11 kwietnia 2014r.


OGŁOSZENIE - Konkurs ofert cenowych na chemię basenową w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem

Wybór oferty na dostawę chemii basenowej


OGŁOSZENIE - zapytanie o cenę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie


2013


Ogłoszenie o wykazie trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Wynik badania wody pobranej w dniu 18.09.2013 r. z Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazoweickie


OGŁOSZENIE o PRZETARGACH ustnych nieograniczonych  na sprzedaż 53 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 12 listopada 2013r.


ZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi..."


OGŁOSZENIE o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi..."


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK.


Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie- Brzóski Brzezińskie-Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie


Ogłoszenie o wykazie 53 nieruchomości gruntowych przeznych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Warszawskiej   stanowiących własność Miasta Wysokie Mazowieckie .


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  szkół położonych na terenie miasta Wysokie Mazowiekcie.


Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej


Ogłoszenie o wykazie lokaliu mieszkalego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ocena jakości wody na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie Mazowieckie z dnia 08.05.2013r.


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Przemysłowej o pow. 22 786 m2 stanowiącej własnośc Miasta Wysokie Mazowieckie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Ogłoszenie o wykazie lokaliu mieszkalego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu


Ocena jakości wody na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę -Wysokie Mazowieckie z dnia 05.02.2013r.


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowiekcie w 2013 roku.


Ogłoszenie o wykazie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamowej części gruntu.
 


Ogłoszenie - Konkurs ofert cenowych na chemię basenową w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem

Wybór oferty


Ogłoszenie- Konkurs ofert cenowych na dostawę mięsa i przetworów mięsnych na okres od 13.02.2013r. do 12.02.2014 r. - Przedszkole Miejskie Nr 2
Wybór oferty


            = ARCHIWUM =

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-07-31

Wprowadzający: Marta Kulesza

Data wprowadzenia: 2005-03-22

Modyfikujący: Marta Kulesza

Data modyfikacji: 2021-09-09

Opublikował: Marta Kulesza

Data publikacji: 2005-03-22